Jazyk

Všeobecné podmínky užívání Cloudu TF

Všeobecné podmínky užívání Cloudu TECH FASS

VPU-CTF-20210601

 

Účinnost od: 1. 6. 2021

 

 

TECH FASS s.r.o., sídlem Praha 5 - Radotín, Věštínská 1611/19, PSČ 153 00, Česká republika, identifikační číslo 250 73 397, spisová zn. obchodního rejstříku C 47258 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost TECH FASS“),

 

poskytuje pro použití ve spojení s různými produkty Společnosti TECH FASS (dále jen „Produkty“) následující služby:

 • uživatelské webové stránky a uživatelské účty, ke kterým lze přistupovat na adrese https://cloud.techfass.com/login, a případně další k těmto stránkám přidružené webové stránky, s výjimkou stránek třetích stran (dále jen „Webové stránky“),
 • on-line služby přístupné prostřednictvím Webových stránek a uživatelského účtu, tedy WebHit, Mobilní identity a Distributor manager (dále jen „Webové aplikace“),
 • softwarové aplikace, které lze stáhnout do mobilního zařízení („Mobilní aplikace“), jako je TF Mobile Id, umožňující emulaci RFID karty mobilním zařízením s OS android
 • a další vedlejší funkce dostupné na Webových stránkách, ve Webových a Mobilních aplikacích („Dostupné služby“),

společně shora uvedené služby dále i jen jako „Služby Cloudu TECH FASS“.

 

Služby Cloudu TECH FASS jsou určeny zejména uživatelům Produktů a dále pak osobám zabývajícím se distribucí Produktů či jejich instalací nebo správou (dále jen „Uživatelé“).

 

Tyto Všeobecné podmínky užívání Cloudu TECH FASS (dále jen „Všeobecné podmínky“ nebo „Tyto podmínky“ či „VPU“) upravují přístup Uživatelů ke Službám Cloudu TECH FASS a jejich využívání.

 

Uživatel je povinen se seznámit s obsahem Všeobecných podmínek, stejně jako s Informacemi o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb Cloudu TECH FASS, jejichž aktuální znění je k dispozici na https://cloud.techfass.com/support (dále jen „Informace“), ještě před započetím čerpání příslušné služby.

 

Využívání některých služeb se může dále řídit samostatnými podmínkami poskytování dané služby.

 

Dokumentace Cloudu TECH FASS v rozsahu:

 • manuál ke Cloudu TECH FASS,
 • manuály k jednotlivým Službám Cloudu TECH FASS,

je dostupná na adrese: cloud.techfass.com/support,

(dále jen „Dokumentace“). Rozsah Dokumentace se může čas od času měnit, jak bude docházet k dalšímu rozvoji Služeb Cloudu TECH FASS.

 

VÝHRADA VYUŽITÍ SLUŽEB.

Uživatel odsouhlasením Těchto podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby Cloudu TECH FASS nejsou jakkoliv certifikovány pro řešení nouzových situací a stavů týkajících se ochrany či záchrany života, zdraví či majetku. Společnost TECH FASS tudíž neposkytuje žádnou záruku či prohlášení, z nichž by příslib zvýšení úrovně jakékoliv bezpečnosti vyplýval.

Řešení jakýchkoliv život či zdraví ohrožujících a nouzových událostí si tedy Uživatel musí zajistit prostřednictvím poskytovatelů k tomu určených specializovaných služeb.

 

POKUD UŽIVATEL S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍ, NENÍ OPRÁVNĚN PROVÉST REGISTRACI A ANI VYUŽÍVAT JAKOUKOLIV Z DOSTUPNÝCH SLUŽEB.

 

 1. Elektronická forma jednání

 

 1. Využívání Služeb Cloudu TECH FASS probíhá v elektronické podobě. Ke sjednávání smluv o využívání příslušné služby dochází rovněž elektronicky.

 

 1. Zapojením se do jakékoli operace či jednání použitím přihlašovacích údajů do Uživatelského účtu nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ při užívání Uživatelského účtu nebo v souvislosti s ním, resp. při využívání Služeb Cloudu TECH FASS, bezvýhradně souhlasíte s elektronickým obchodováním se Společností TECH FASS a tyto údaje a jednání mají stejnou platnost a účinek jako Váš podpis.

 

 

 1. Registrace

 

 1. Pro využívání Služeb Cloudu TECH FASS si Uživatel na Webových stránkách zaregistruje svůj uživatelský účet, který následně slouží pro jeho přístup ke Službám Cloudu TECH FASS (dále jen „Uživatelský účet“).

 

 1. Registrace Uživatelského účtu není možná osobou mladší 15 (patnácti) let.

 

 1. Přihlašovací údaje Uživatele do jeho Uživatelského účtu tvoří login, tj. Uživatelem používaná e-mailová adresa a heslo sestávající z kombinace alfanumerických znaků. V rámci registrace je Uživatel povinen poskytnout i některé své osobní údaje, více viz Informace.

 

 1. Uživatelský účet je spjat s vždy konkrétní fyzickou osobou a jeho převod na jinou osobu, a to jakýmkoliv způsobem, stejně jako změna loginu, jsou vyloučeny.
 • Uživatel je povinen své přihlašovací údaje udržovat v tajnosti před jakoukoliv třetí osobou, s výjimkou případů uvedených v Těchto podmínkách.
 • Uživatel je povinen bezodkladně informovat Společnost TECH FASS v případě ohrožení důvěrnosti jeho přihlašovacích údajů, stejně jako o jakémkoli neoprávněném přístupu k jeho Uživatelskému účtu.
 • Nezajistí-li Uživatel důvěrnost svých přihlašovacích údajů, odpovídá za jakoukoliv újmu, škodu či ztrátu, kterou utrpí Společnost TECH FASS nebo jiní Uživatelé v souvislosti se zneužitím Uživatelského účtu takového Uživatele jinou osobou.
 • SPOLEČNOST TECH FASS NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ÚJMU, ŠKODU ČI ZTRÁTU V DŮSLEDKU NEZAJIŠTĚNÍ DŮVĚRNOSTI PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY UŽIVATELE.

 

 1. Provedením registrace Uživatelského účtu Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:
 • Všechny jím v průběhu registrace uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné,
 • bude udržovat přesnost a úplnost uvedených informací po celou dobu využívání služeb,
 • je oprávněn používat Produkt, se kterým službu využívá, resp. že z jeho strany nedochází ke sjednání či využívání služby za účelem podpory či ochrany jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či právem třetí osoby k Produktu,
 • vyžíváním Služeb Cloudu TECH FASS neporuší žádný obecně závazný právní předpis či právo třetí osoby k Produktu.

 

 1. Vytvoření Uživatelského účtu, resp. jeho použití či využívání jakékoliv Služby Cloudu TECH FASS znamená souhlas s přijetím a dodržováním Těchto podmínek.

 

 1. Uživatel si je vědom, že provedení registrace v rozporu se Všeobecnými podmínkami je důvodem pro zrušení jeho Uživatelského účtu ze strany Společnosti TECH FASS.

 

 1. V případě úmrtí Uživatele Společnost TECH FASS Uživatelský účet na základě relevantních dokladů zruší.

 

 

 • Technické podmínky a úroveň poskytování služeb

 

 1. Využívání služeb vyžaduje přístup k internetu a vhodný hardware a software, jak vyplývá z Dokumentace.

 

 1. Služby Cloudu TECH FASS nebudou dostupné bez:
 • Počítačového nebo mobilního zařízení schopného přistupovat k internetu,
 • spolehlivého připojení k internetu jednak na straně příslušného Produktu a jednak na straně zařízení Uživatele, jehož prostřednictvím chce příslušnou službu využívat,
 • ve většině případů bez Uživatelského účtu,
 • dalších prvků a zařízení, které mohou být specifikovány v samostatných podmínkách poskytování dané služby.

 

 1. Omezení služeb. Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že Služby Cloudu TECH FASS nejsou určeny ani poskytovány k tomu, aby byly na 100 (sto) % spolehlivé nebo dostupné 100 (sto) % času.
 • Služby Cloudu TECH FASS mohou být dočasně pozastaveny bez předchozího upozornění z důvodů selhání systému, údržby a oprav, aktualizací, úprav nebo jiných okolností.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě pozastavení služeb nebude mít nárok na žádnou náhradu ani slevu.
 • Společnost TECH FASS nenabízí žádnou konkrétní záruku provozuschopnosti Služeb Cloudu TECH FASS.
 • Služby Cloudu TECH FASS podléhají čas od času přerušením a selháním i z různých důvodů mimo kontrolu Společnosti TECH FASS, mimo jiné z důvodu selhání internetu či dostupnosti poskytovatelů podpůrných služeb.
 • Společnost TECH FASS se stará o zabezpečení, integritu a dostupnost Cloudu TECH FASS, přesto upozorňuje Uživatele, že v prostředí internetu nikdy nelze bezvýjimečně zaručit bezpečnost jakýchkoliv dat. Uživatel tedy bere na vědomí, že svá data dostupná v rámci Služeb Cloudu TECH FASS používá na své vlastní riziko. Jak již bylo shora uvedeno, některé aspekty Služeb Cloudu TECH FASS spoléhají i na určité produkty a služby třetích stran, například platforma Cloudu TECH FASS je založena na technologii Microsoft Azure nebo datová komunikace je zajišťována poskytovateli připojení k internetu.
 • Produkty a služby těchto třetích stran jsou zcela mimo kontrolu Společnosti TECH FASS a jejich provoz nemusí fungovat spolehlivě nebo být k dispozici 100 (sto) % času.
 • Společnost TECH FASS nenese odpovědnost za žádné škody a ztráty způsobené provozováním produktů a služeb těchto třetích stran.

 

 1. Společnost TECH FASS nenese odpovědnost za žádné újmy, škody či ztráty způsobené selháním, zpožděním nebo pozastavením Služeb Cloudu TECH FASS.

 

 

 1. Obsah Služeb Cloudu TECH FASS

 

 1. Webové stránky

 

 1. Webové aplikace
 • WebHit je aplikace určená k online užívání, správě, konfiguraci a ovládání přístupového systému APS mini Plus.
 • Mobilní identity je online nástroj pro osoby zabývající se distribucí Produktů.
 • Distributor manager je online nástroj pro osoby zabývající se distribucí Produktů.

 

Využívání Webových aplikací ze strany Uživatele se dále řídí podmínkami poskytování jednotlivých služeb, které jsou dostupné v poptávkovém formuláři dané služby nebo na provozovně provozovatele a s nimiž musí Uživatel vyslovit svůj souhlas před započetím jejich využívání. 

 

 1. Mobilní aplikace
 • TF Mobile ID je aplikace umožňující emulaci RFID karty mobilním telefonem.

 

Využívání Mobilních aplikací je podmíněno stažením aplikace na podporované mobilní zařízení Uživatele z online distribuční služby Google Play a dále odsouhlasením licenčních podmínek užívání aplikace ze strany Uživatele.

 

 1. Změny obsahu služeb
 • Společnost TECH FASS může kdykoli bez předchozího upozornění změnit, upgradovat, přerušit nebo dočasně pozastavit jakoukoli funkci nebo součást Služeb Cloudu TECH FASS.
 • Uživatelé budou o těchto skutečnostech informováni oznámením zaslaným na e-mailovou adresu sloužící jako login do jejich Uživatelského účtu nebo prostřednictvím oznámení zveřejněného na Webových stránkách.
 • Uživatelé jsou povinni pravidelně sledovat Webové stránky.
 • V některých případech může být pro další využívání služeb s Produktem vyžadována instalace aktualizace ať již firmwaru Produktu, Mobilní aplikace či jiného softwaru (dále jen „Aktualizace softwaru“).
 • Společnost TECH FASS v žádném případě nezaručuje, že v případě změny či upgradu budou služby fungovat podle očekávání Uživatele.
 • Pokud se Uživatel rozhodne Aktualizaci softwaru neprovést, případně ji neprovede z jakéhokoliv jiného důvodu, nese výhradní odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku jejího včasného neprovedení.

 

 

 1. Práva a povinnosti

 

 1. Uživatel je oprávněn přistupovat do Uživatelského účtu a využívat služby pouze za účelem:
 • Provozu, správy, monitorování a údržby Produktů,
 • správy svého Uživatelského účtu a aktualizace svých registračních údajů,
 • nastavení předvoleb jím využívaných služeb.

 

 1. Uživatel je oprávněn přistupovat do Cloudu TECH FASS a ke Službám Cloudu TECH FASS výhradně způsobem a prostřednictvím rozhraní k tomu určených Společností TECH FASS.

 

 1. Uživatel je oprávněn sdělit své přihlašovací údaje osobě, která je:
 • V postavení jeho zaměstnavatele či postavení obdobném a Uživatelský účet souvisí s výkonem výdělečné činnosti Uživatele pro takovou osobu,
 • Uživateli osobou blízkou a takové sdělení je nezbytné pro řádný výkon spoluvlastnických práv těchto osob k Produktu.

 

 1. Uživatel se zavazuje, že:
 • Při využívání služeb Cloudu TECH FASS bude respektovat práva třetích osob a zdrží se jakéhokoliv porušení takových práv,
 • nebude užívat Cloud TECH FASS, resp. využívat Služby Cloud TECH FASS či jakoukoliv jejich funkci jinak než způsobem vyplývajícím ze Všeobecných podmínek, resp. podmínek poskytování jednotlivých služeb,
 • nebude obcházet či jakýmkoliv způsobem zasahovat do technologických či jiných opatření implementovaných za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany Cloudu TECH FASS a Služeb Cloudu TECH FASS, ani k takovému jednání podněcovat jinou osobu, ani jí v takovém jednání napomáhat,
 • nebude ani jiným způsobem ohrožovat zabezpečení svého Uživatelského účtu nebo Uživatelského účtu jiné osoby,
 • nebude jakkoliv ohrožovat či dokonce narušovat poskytování Služeb Cloudu TECH FASS, včetně např. provozování jakékoliv formy automatického odpovídače nebo „spam“ generátoru.

 

 1. Uživatel se zavazuje chránit a odškodnit Společnost TECH FASS ohledně jakýchkoliv nároků třetích stran v důsledku nebo v souvislosti s jeho využíváním Služeb Cloudu TECH FASS, porušením Těchto podmínek z jeho strany, případně jeho porušením jakéhokoli obecně závazného právního předpisu nebo práv jakékoli třetí osoby.

 

 1. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti TECH FASS není Uživatel oprávněn postoupit ani jinak převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z Těchto podmínek na třetí osobu.

 

 1. Postoupení či jiný převod práva či povinnosti provedené v rozporu s Těmito podmínkami jsou neplatné.

 

 1. Společnost TECH FASS je oprávněna zrušit Uživatelský účet Uživatele, pokud:
 • Se Uživatel nepřihlásil do svého Uživatelského účtu po dobu delší než 24 (dvacet čtyři) měsíců,
 • má důvodnou obavu, že ze strany Uživatele dochází k porušení záruk dle čl. II. odst. 5. bod (iii) a (iv),
 • Uživatel zásadním způsobem porušuje Všeobecné podmínky nebo podmínky poskytování jím využívané služby,
 • v důsledku jednání nebo nečinnosti Uživatele dochází k ohrožení oprávněných zájmů Společnosti TECH FASS.

 

 

 1. O zrušení Uživatelského účtu je Uživatel vyrozuměn oznámením zaslaným na e-mailovou adresu sloužící jako login do jeho Uživatelského účtu.

 

 1. Vyšší moc. Pro účely Těchto podmínek vyšší moc znamená jakýkoliv úkon, událost či stav, jenž je mimo sféru vlivu Poskytovatele, např. přírodní mimořádné události - živelní pohromy, civilizační mimořádné události (např. průmyslové havárie, provozní havárie, technické havárie, terorismus, válečné stavy, hackerské útoky, napadení škodlivým počítačový programem), mimořádné události vyvolané jinými vlivy (např. události vyvolané biologickým ohrožením - epidemie, pandemie, vliv škůdců), včetně případů neplnění závazků ze strany poskytovatelů podpůrných služeb, který neumožňuje nebo ztěžuje řádný chod Cloudu TECH FASS anebo Uživateli omezuje či ztěžuje funkcionalitu některé ze Služeb Cloudu TECH FASS (dále jen „Vyšší moc“).

 

 

 1. Licence

 

 1. Vyjádřením souhlasu s obsahem Těchto podmínek a přijetím závazku je dodržovat ze strany Uživatele, je Uživateli ze strany Společnosti TECH FASS poskytnuto oprávnění v omezeném, dále ujednaném, rozsahu užívat předměty duševního vlastnictví Společnosti TECH FASS poskytnuté Společností TECH FASS k užití při využívání Služeb Cloudu TECH FASS, k nimž jsou určeny (dále jen „Licence“). Jedná se o Webové stránky, Webové a Mobilní aplikace, jejich aktualizace a související Dokumentaci.

 

 1. Uživatel je oprávněn užívat předměty duševního vlastnictví Společnosti TECH FASS, na něž se vztahuje Licence, výhradně pro využívání Služeb Cloudu TECH FASS a zásadně jen v souladu s účelem, k nimž jsou určeny.

 

 1. Licence je poskytována na dobu neurčitou, a to jako nevýhradní a bezplatná. Využití Licence není územně omezeno.

 

 1. Uživatel není oprávněn Licenci, ani jakékoliv právo z ní vyplývající, postoupit či jinak převést na jinou osobu, ani není oprávněn poskytnout podlicenci.

 

 1. Licence je svázána s Uživatelským účtem.

 

 1. Uživatel není povinen Licenci využít.

 

 1. Společnost TECH FASS poskytuje v rámci Služeb Cloudu TECH FASS jakýkoliv software na principu „TAK, JAK JE“, bez prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu.

 

 1. Uživatel si je vědom a bezvýhradně souhlasí, že veškeré užití softwaru činí na svoji odpovědnost a že Společnost TECH FASS není odpovědná za jakoukoliv případnou škodu vzniklou v důsledku užití softwaru nebo v souvislosti s ním.

 

 1. Je přísně zakázáno:
 • Kopírovat nebo reprodukovat Služby Cloudu TECH FASS nebo software Společnosti TECH FASS, nebo jakoukoli jejich část v jakékoli formě,
 • odstranit nebo pozměnit jakoukoli ochrannou známku, logo nebo jiné nezapsané označení svědčící Společnosti TECH FASS použité v souvislosti se Službou Cloudu TECH FASS,
 • jakkoliv upravovat, překládat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, vytvářet kompilace nebo odvozená díla, či jinak zasahovat do softwaru Společnosti TECH FASS.

 

 1. V případě porušení Těchto podmínek ze strany Uživatele je Společnost TECH FASS oprávněna Licenci jednostranně zrušit.

 

 1. Mobilní aplikace a jejich aktualizace mohou mít vlastní licenční podmínky, přičemž takové podmínky mají přednost před ustanoveními Těchto podmínek.

 

 

 • Doba trvání

 

 1. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Společností TECH FASS trvá po celou dobu, po kterou Uživatel využívá některou ze Služeb Cloudu TECH FASS.

 

 1. Uživatel je oprávněn smluvní vztah založený Těmito podmínkami kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět, a to zasláním žádosti o zrušení svého Uživatelského účtu (dále jen „Výpověď 1“).

 

 1. Výpověď 1 je povinen odeslat ze své e-mailové adresy, která mu slouží jako login do jeho Uživatelského účtu, na následující e-mailovou adresu Společnosti TECH FASS: support@techfass.cz.

 

 1. Obdržení Výpovědi 1 je Společnost TECH FASS povinna Uživateli potvrdit odesláním oznámení na jeho e-mailovou adresu.

 

 1. Zrušení účtu pak provede Společnost TECH FASS nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení Výpovědi 1 a o zrušení účtu informuje Uživatele oznámením zaslaným na jeho e-mailovou adresu.

 

 1. Společnost TECH FASS je oprávněna smluvní vztah založený Těmito podmínkami rovněž kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět, a to zasláním oznámení o zrušení Uživatelského účtu příslušnému Uživateli nejméně 14 (čtrnáct) dnů před zrušením předmětného účtu (dále jen „Výpověď 2“).

 

 1. Smluvní vztah končí zrušením příslušného Uživatelského účtu, nejpozději však uplynutím 30 (třiceti) dnů od obdržení výpovědi příslušným adresátem.

 

 1. Pokud Uživatel, který je vlastníkem Produktu, převede Produkt na nového vlastníka, jeho právo využívat služby ve vztahu k takovému Produktu zaniká, pokud nový vlastník nebude pokračovat ve využívání služeb pod vlastním Uživatelským účtem a zároveň původnímu vlastníkovi využití služeb neumožní.

 

 1. V žádném případě však není dovoleno využívání služeb novým vlastníkem pod Uživatelským účtem původního vlastníka Produktu.

 

 1. Smluvní vztah dále zaniká okamžikem zrušení Licence dle čl. VI Těchto podmínek. O zrušení Licence je Společnost TECH FASS povinna Uživatele informovat.

 

 

 • Rozhodné právo a řešení sporů

 

 1. Tyto podmínky a jakýkoli případný nárok, spor, žaloba apod. vyplývající z nich nebo související s právním vztahem založeným Těmito podmínkami se řídí a bude se vykládat v souladu s právními předpisy České republiky, bez použití kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

 1. Veškeré spory vzniklé mezi Uživatelem a Společností TECH FASS se budou zúčastněné subjekty snažit řešit primárně dohodou, přičemž nebudou-li strany schopny dosáhnout dohody ani během devadesáti dnů, rozhodne na návrh kterékoliv ze stran soud.

 

 1. K rozhodování sporů jsou příslušné české soudy, přičemž se sjednává jako výlučná místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo Společnost TECH FASS.

 

 1. V případě překladu Těchto podmínek do jiného jazyka má při existenci jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi přednost znění v českém jazyce.

 

 

 1. Účinnost Všeobecných podmínek

 

 1. Společnost TECH FASS čas od času provede změny Těchto podmínek, pokud se některá ustanovení ukáží jako neúplná nebo neaktuální, jedno zda s ohledem na poskytované služby, jejich obsah či podmínky, za kterých jsou poskytovány, případně s ohledem na změnu právních předpisů.

 

 1. Na veškeré změny Těchto podmínek budou Uživatelé upozorněni v dostatečném předstihu předem, nejméně 1 (jeden) měsíc před účinností změny, s výjimkou případů, kdy dochází k vylepšení či rozšíření služeb, a případů, kdy dochází ke změně v důsledku změny právních předpisů, a to oznámením zaslaným na e-mailovou adresu sloužící jako login do jejich Uživatelského účtu nebo prostřednictvím oznámení zveřejněného se stejným předstihem na Webových stránkách.

 

 1. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou Těchto podmínek, je povinen přestat využívat služby a změny odmítnout výpovědí smluvního vztahu se Společností TECH FASS založeného na základě Těchto podmínek. Výpověď Uživatel odešle ze své e-mailové adresy, která mu slouží jako login do jeho Uživatelského účtu, na e-mailovou adresu Společnosti TECH FASS: cloud@techfass.com, přičemž výpovědní doba počíná běžet doručením výpovědi Společnosti TECH FASS a činí 1 (jeden) měsíc.

 

 1. Pokračování ve využívání služeb po účinnosti změny znamená souhlas s novým zněním Těchto podmínek a závazek se jimi řídit.

 

 1. Případné oznámení o ukončení účinnosti Těchto podmínek bude učiněno obdobným způsobem jako oznámení o jejich změně.

 

 

* * *

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s poskytováním Služeb Cloudu TECH FASS (dále jen „Informace“)

 

Společnost TECH FASS s.r.o., IČO: 25073397, se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, Radotín, spis. zn. obch. rejstříku C 47258 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jen jako „společnost TECH FASS“ nebo „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, poskytuje osobám využívajícím Služby Cloudu TECH FASS (dále jen „Subjekt údajů“) informace o zpracování jejich osobních údajů s tímto související.

Pojmy, které případně nejsou v těchto Informacích nebo Všeobecných podmínkách užívání Cloudu TECH FASS, resp. v dalších dokumentech, na něž mohou tyto dokumenty odkazovat, výslovně definovány, mají význam vycházející z Nařízení.

1.    Kontaktní údaje Správce

V případě potřeby řešit otázky spojené s ochranou osobních údajů se mohou Subjekty údajů obrátit na Správce písemně, buď dopisem zaslaným na shora uvedenou adresu jeho sídla nebo elektronicky dotazem zaslaným na e-mailovou adresu gdpr@techfass.cz.

2.    Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem shromažďovány za účelem umožnění využívání Služeb Cloudu TECH FASS Subjekty údajů prostřednictvím jejich Uživatelských účtů založených registrací v Cloudu TECH FASS, případně prostřednictvím jiných aplikací vyvinutých k tomu Správcem.

V souvislosti s registrací Účtu jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro založení a provozování Uživatelského účtu v souladu se Všeobecnými podmínkami užívání Cloudu TECH FASS.

U služby Mobilní Identity je třeba zpracovávat osobní údaje pro přidělení požadované mobilní identity uživateli příslušného Produktu a její následné používání v souladu s Podmínkami poskytování služby Mobilní Identity.

U služby WebHit jsou osobní údaje nezbytné pro řádné poskytování funkcí vzdáleného ovládání, správy či konfigurace systému dle Podmínek poskytování služby WebHit uživateli s příslušnou Rolí přidělenou mu v rámci dané Instalace.

Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž za účelem plnění zákonných (zejména daňových a účetních) povinností Správce souvisejících s poskytováním služeb.

Správce je ve smyslu Nařízení oprávněn zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů pro účely přímého marketingu a v souladu s ostatními obecně závaznými právními předpisy využít podrobnosti elektronického kontaktu Subjektu údajů získaného v souvislosti s poskytováním svých služeb či výrobků, i k zasílání obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků nebo služeb.

3.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právními tituly Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

 1. nezbytnost zpracování osobních údajů pro plnění smluvních povinností Správce vůči Subjektům údajů ohledně poskytování služeb požadovaných příslušným Subjektem údajů, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením příslušné smlouvy na žádost dotčeného Subjektu údajů,
 2. nezbytnost zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností, které se vztahují na Správce a vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 3. oprávněný zájem u zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ve smyslu Nařízení.

Zpracování osobních údajů na základě těchto právních titulů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů.

4.    Kategorie dotčených osobních údajů a jejich zdroj

V souvislosti se zřízením a vedením Uživatelského účtu dochází ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení),
 2. kontaktní údaje (e-mailová adresa),

Heslo není uloženo v čitelné podobě, ale ukládá se pouze jeho otisk (hash), z něhož nelze heslo zpět rekonstruovat.

 

U služby Mobilní Identity jsou nebo mohou (v závislosti na volbě uživatele) být zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

A/ při používání zařízení s OS Android ≤ 10

 1. IMEI zařízení, ve kterém bude mobilní identita uložena,
 2. IP adresa zařízení, z něhož o mobilní identitu zažádáno,
 3. identifikátor používané mobilní identity,

a v případech mobilní identity Standard ID a Business ID ještě

 1. e-mailová adresa uživatele zařízení, ve kterém bude příslušná mobilní identita uložena.

B/ při používání zařízení s OS Android ≥ 10

 1. IP adresa zařízení, z něhož o mobilní identitu zažádáno,
 2. identifikátor používané mobilní identity,

a v případech mobilní identity Standard ID a Business ID ještě

 1. e-mailová adresa uživatele zařízení, ve kterém bude příslušná mobilní identita uložena.

 

U služby WebHit jsou nebo mohou (v závislosti na volbě uživatele) být zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikátor Instalace (krátká specifikace Instalace provedená montérem při založení Instalace v Cloudu TECHFASS; obvykle se používá označení lokalitou či vlastníkem Instalace, ale z důvodu zásady minimalizace zpracování osobních údajů Správce použití osobních údajů v popisu nevyžaduje; pro upřesnění Instalace je umožněno vložit i libovolný obrázek – za použití obrázku v souladu s právy třetích osob je plně odpovědný subjekt, který obrázek do popisu vložil, resp. který jej takto užívá),
 2. specifikace uživatelů Instalace a jejich rolí (jméno, příjmení, e-mailová adresa, role - vlastník, správce, uživatel, montér),
 3. specifikace uživatelů přístupových ID médií spjatých s konkrétní Instalací (jako jméno, příjmení, kód ID media, PIN pro autorizaci, přidělená přístupová oprávnění, poznámka),
 4. specifikace nepřiřazených přístupových ID médií spjatých s Instalací (jako kód ID média, název a popis ID média),
 5. specifikace provozních událostí Instalace (jako datum, čas, systémová lokace, dotčený uživatel a ID médium a typ a zdroj události).

Správce nezpracovává o všech Subjektech údajů veškeré shora uvedené kategorie osobních údajů, ale vždy pouze takové z nich, které jsou nezbytné pro poskytování Subjektem údajů požadované služby, resp. takové, které si ohledně Instalace uživatel do svého Uživatelského účtu uloží.

 

V souvislosti s přímým marketingem jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje.

Informace o cookies jsou dostupné na každé webové stránce Správce, kde jsou cookies umístěny.

Zdrojem zpracovávaných osobních údajů je Subjekt údajů, případně jím může být osoba disponující příslušnou Instalací, nebo se jedná o údaje vzniklé v souvislosti s používáním některého Produktu.

5.    Příjemci osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů bude docházet k jejich zpřístupnění dalším subjektům, tzv. příjemcům.

Jedná se o subjekty, které:

 1. pro Správce technologicky zajišťují poskytování služeb, či se jinak přímo podílí na některé dílčí činnosti zpracování, tzv. zpracovatele; primárně se jedná o společnost Microsoft, jakožto poskytovatele cloudové platformy Microsoft Azure, na níž je poskytování Služeb Cloudu TECHFASS postaveno.
 2. poskytují specializované služby Správci, jejichž primárním obsahem není zpracování osobních údajů, ale ad hoc může k jejich zpřístupnění dojít - např. IT specialisté (správci IT infrastruktury Správce v rámci údržby, podpory a rozvoje HW prostředků využívaných při poskytování služeb, správci a tvůrci počítačových programů, mobilních aplikací a informačních systémů v rámci jejich údržby, podpory a rozvoje, bezpečnostní experti v rámci testování bezpečnosti používané infrastruktury), poskytovatelé služeb elektronických komunikací, ostatní odborní konzultanti a poradci.

Nelze vyloučit ani potřebu poskytnout osobní údaje v rámci plnění zákonné povinnosti Správce i dalším kategoriím příjemců, jako např. orgánům veřejné moci.

Všechny osoby, které Správce případně zapojí do zpracování osobních údajů, budou splňovat požadavky stanovené Nařízením. Zpracovatelé budou pro Správce provádět zpracování osobních údajů zásadně na základě zvláštní smlouvy.

Všichni zaměstnanci Správce jsou při zpracování osobních údajů povinni řídit se jeho pokyny a dodržovat veškerá zavedená organizační a technická opatření zavedená k ochraně osobních údajů a zejména pak zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které při výkonu své pracovní činnosti zpracovávají.

Správce nemá záměr předat zpracovávané osobní údaje příjemci ve třetí zemi, nicméně servery poskytovatele cloudové platformy Microsoft Azure, na níž je poskytování Služeb Cloudu TECHFASS postaveno, jsou umístěny na území Nizozemí. V určitých případech (např. zotavení po havárii) mohou být využita i datová centra tohoto poskytovatele umístěná v jiných lokalitách v rámci EU.

Podrobnosti o bezpečnostních opatřeních, která jsou dodržována pro zabezpečení dat ve spojení s provozováním platformy Microsoft Azure, jsou uvedeny v Dodatku o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft dostupném na webových stránkách společnosti Microsoft.

6.    Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluvních povinností Správce vůči Subjektu údajů ohledně poskytování služeb budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů budou zpracovávány po dobu uloženou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje pro přímý marketing budou zpracovávány za tímto účelem do doby vznesení námitky Subjektu údajů proti takovému zpracování. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Po uplynutí příslušné doby uložení budou osobní údaje zlikvidovány nebo anonymizovány.

7.    Práva Subjektů údajů

Nařízení zakládá Subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů mnohá práva. Mezi nejdůležitější patří:

 1. právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, pak má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím stanoveným předpisy na ochranu osobních údajů; v případě opakované žádosti o kopie údajů bude Správce účtovat přiměřený poplatek a požádá-li Subjekt údajů o jejich poskytnutí v elektronické formě, budou poskytnuty v elektronické formě, která se běžně používá.
 2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které umožňuje požadovat po Správci, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají; Subjekt údajů má rovněž právo s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. právo na výmaz (být zapomenut), které umožňuje požadovat výmaz osobních údajů, které se jich týkají, pokud není zpracování nezbytné z některého z důvodů uvedených v Nařízení.
 4. právo na omezení zpracování, které umožňuje požadovat, aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace, včetně profilování dle čl. 21 Nařízení.
 6. právo na přenositelnost osobních údajů, které umožňuje v případech uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se jich týkají, jež poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil; je-li to technicky proveditelné, lze požadovat předání údajů ze strany Správce přímo druhému správci.
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že zpracováním osobních údajů je porušeno Nařízení; dozorovým úřadem České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 8. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ně právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýká.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí však nelze poskytovat požadované služby, které jsou závislé na Uživatelském účtu, resp. jejich poskytnutí.

Poskytnutí osobních údajů je povinné v případech, kdy jejich zpracování vyplývá přímo ze zákona.

8.    Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje z valné části automatizovaně, v menším rozsahu pak jiným způsobem, nedochází však k automatizovanému rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro zákazníka, včetně profilování.

 

TECH FASS s.r.o.

Registrace nového uživatele

Vyplnění příjmení je vyžadována.
Vyplnění jména je vyžadována.
Zadaná emailová adresa není platná.
Vyplnění hesla je vyžadováno a musí splňovat tato pravidla:
- délka alespoň 6 znaků,
- alespoň jedno velké a malé písmeno, nebo
- alespoň jedno velké písmeno a číslice, nebo
- alespoň jedno malé písmeno a číslice.
Zadaná hesla se musí shodovat.
Váš souhlas je vyžadován pro zpracování registrace.
Váš souhlas je vyžadován pro zpracování registrace.